صاحب الزمان

سازمان وکالت

در بحث تاریخ عصر غیبت، به نهاد وکالت که نقش ارتباطی بین شیعیان و امامان علیهم السّلام را داشته، اشاره ای شد. این مجموعه با تدبیر و رهبریِ امامان معصوم...

حضرت علی اکبر(ع)

  1. همه
به میدان رفتن حضرت علی‌اکبر (ع)

نوشته‌اند تا اصحاب زنده بودند،تا یک نفرشان هم زنده بود،خود آنها اجازه ندادند یک نفر از اهل بیت پیغمبر،از خاندان امام حسین،از فرزندان،برادر زادگان، برا...