صاحب الزمان

برنامه‌های حکومت حضرت مهدی (ع)

پس از کنار رفتن ابرهای تیره و تار، خورشید جهان افروز رخ می‌نماید و چشمان منتظرِ دشت و دمن را روشنی می‌بخشد. آری؛ پس از مبارزه‌ای فراگیر با فساد و تباه...

حضرت علی اکبر(ع)

  1. همه
اعتراف معاویه به شایستگی علی اکبر (ع)

  نویسنده: سید محمد ناظم زاده قمی حضرت علی اکبر (ع) فرزند حسین بن علی بن ابیطالب(ع) و لیلی بنت ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی ، در اوایل خلافت عثم...