صاحب الزمان

ولایت فقیه در عصر غیبت و فواید آن

سرپرستی شیعیان در عصر غیبت کبری یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. روشن است که از آغاز ظهور اسلا...

حضرت علی اکبر(ع)

  1. همه
به میدان رفتن حضرت علی‌اکبر (ع)

نوشته‌اند تا اصحاب زنده بودند،تا یک نفرشان هم زنده بود،خود آنها اجازه ندادند یک نفر از اهل بیت پیغمبر،از خاندان امام حسین،از فرزندان،برادر زادگان، برا...