صاحب الزمان

غیبت امام زمان (ع) و علل آن

غیبت پس از اینکه با شخصیت منجی بزرگ عالم و تحقّق بخش آرمان آدم (علیه السلام) تا خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) و آخرین ذخیره الهی، حضرت حجت بن الحسن...

حضرت علی اکبر(ع)

  1. همه
به میدان رفتن حضرت علی‌اکبر (ع)

نوشته‌اند تا اصحاب زنده بودند،تا یک نفرشان هم زنده بود،خود آنها اجازه ندادند یک نفر از اهل بیت پیغمبر،از خاندان امام حسین،از فرزندان،برادر زادگان، برا...